Respect Online #40: ‘Omzien naar elkaar ….’

Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.

Eindverslag informatie
Na het verloop van vele maanden, na de verkiezingen van maart dit jaar, hebben is de informatiefase ten behoeve van de totstandkoming van een nieuw kabinet, Rutte-4, afgerond. De informateurs Remkes en Koolmees hebben hun eindverslag aan de Tweede Kamer aangeboden. Een brief van Pieter Omtzigt, aan de informateurs, werd bij de publicaties gevoegd.

Coalitieakkoord
De voorgenomen coalitiepartners, VVD-D66-CDA-Christen Unie – presenteren vervolgens hun Coalitieakkoord 2021-2025 met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Aan het Coalitieakkoord is een budgettaire bijlage gevoegd.

De inleiding van ‘Omzien naar elkaar ….’:
Wij presenteren onze ambitieuze toekomstplannen terwijl Nederland opnieuw in een zware fase van de coronacrisis zit. De afgelopen periode is voor heel veel Nederlanders moeilijk geweest en het einde van corona lijkt helaas nog niet in zicht. Het vergrootglas dat corona vormt, maakt ons nog bewuster van onze gedeelde verantwoordelijkheden en ambities.

In dit Coalitieakkoord vindt u onze plannen voor de komende kabinetsperiode. Daarbij gaat het onder meer om het tegengaan van klimaatverandering, de aanpak van de stikstofcrisis, het bouwen van nieuwe betaalbare woningen, de verbeteringen in de gezondheidszorg, forse investeringen in onze veiligheid en het tegengaan van ondermijning, het vergroten van de kansengelijkheid en het tegengaan van discriminatie, het verbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en het tegengaan van armoede en schulden, het gericht verlagen van belastingen en het investeren in onze toekomstige welvaart via onderwijs en innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.

Bij onze ambities hoort ook dat we de overheid zelf verbeteren. Te beginnen bij de verbetering en versnelling van afhandeling van de schade van de gedupeerden van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen. De sterke overheid die wij voor ons zien heeft oog voor de menselijke maat, is begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar door inwoners, en herstelt op die manier het vertrouwen. Daarom versterken wij de uitvoeringsorganisaties van de overheid.

De plannen die wij als coalitiepartijen hebben, zijn niet gerealiseerd in één kabinetsperiode en vragen breed maatschappelijk draagvlak. Daarom willen wij samenwerken met lokale overheden, sociale partners en de uitvoeringsorganisaties. Ook vragen de opgaven die er liggen dikwijls een Europese of zelfs mondiale aanpak. Daarom gaat Nederland een voortrekkersrol spelen voor en binnen een sterke en slagvaardige Europese Unie.

Als wij als politici over de samenleving praten, moeten we ook kritisch naar onszelf kijken. Onderdeel van een nieuwe bestuurscultuur is ook een andere politieke cultuur. Een politiek waarin verschillen worden overbrugd in plaats van worden uitvergroot. We zullen daarom zoeken naar samenwerking met constructieve partijen in de Tweede Kamer. Natuurlijk horen daar stevige inhoudelijke debatten bij. Dat is goed, zolang het met respect gebeurt. Wij keren ons af van retoriek die is gericht op het beschadigen van personen en zullen ons uitspreken tegen kwetsend en dreigend taalgebruik.

Daarnaast is het cruciaal dat de controlerende en wetgevende taak van volksvertegenwoordigers, zowel van oppositie- als coalitiepartijen, goed tot zijn recht komt. Versterking van de democratische rechtsorde, het fundament van onze samenleving, verdient focus en gezamenlijke inzet van het kabinet en de Tweede Kamer.

We willen ons richten op concrete verbeteringen in het leven van mensen. Nederlanders willen dat de overheid betrouwbaar is en levert. Dan hebben burgers de ruimte om samen met familie, vrienden, collega’s en vrijwilligers bij een vereniging in de buurt betekenis aan hun leven te geven. Dat is een samenleving waarin de overheid mensen in staat stelt samen de schouders eronder te zetten.

Kortom, een duurzaam welvarend land voor de huidige en toekomstige generaties, waarin alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen. Met het fundament van bestaanszekerheid voor iedereen en het perspectief van vooruitgang in het (samen)leven”.
________________________________________________________________________

Er zal nog veel over gesproken worden over dit Coalitieakkoord en er zullen nog veel gedachten worden uitgewisseld.

Wat vind jij er van?
Wij vragen ons af wat jij er van vindt en vragen je dan ook je reactie, mening en visie met ons te delen. Dat kan, s.v.p., middels www.omziennaarelkaar.nu.
Vanaf de betreffende pagina kun je ook alle relevante stukken downloaden.

Abonneren / deelnemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.